OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Objednávky

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny kocarkynachod jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. V okamžiku potvrzení objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Odběratel/kupující a dodavatel prohlašují a výslovně souhlasí s tím, že smlouva na dodání zboží v rozsahu a způsobem stanoveným v objednávce je mezi Odběratelem/kupujícím a dodavatelem uzavřena potvrzením objednávky ze strany odběratele/kupujícího. Odběratel/kupující se zavazuje zaslané zboží na základě potvrzené objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy, převzít a zaplatit kupní cenu.

3. U vybraného zboží můžeme požadovat zaplacení zálohy předem na účet (event. složení zálohy v hotovosti na našem kamenném obchodě). Jedná se hlavně o zboží s dodací lhůtou na objednávkku, které není běžně skladem ani u dovozce a vozí se na přání zákazníka.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená odběratelem/kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele/kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetové prodejny Eshopbaby, odběratel/kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o odběrateli/kupujícím a o jeho nákupech.

8. Objednávky přijímáme prostřednictvím e-mailu, telefonicky,  nebo objednávkového formuláře. Jakékoliv informace vám rádi poskytneme na mobilním telefonu 603 550 835 nebo 603 848 928.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta je vždy uvedena u detailu výrobku. Pokud by se ve výjimečných situací měla dodací lhůta změnit, budeme vás informovat e-mailem.

 

Přeprava zboží pro české zákazníky

 

Pro doručení vaší zásilky si můžete vybrat Českou poštu 150 Kč (Obchodní balík) nebo PPL  110 Kč. Prosím nezapomínejte, že spedice zaváží zboží během dne od 8 do cca 18 hod. Pokud v tuto dobu nebýváte doma, nechte si zaslat zásilku do zaměstnání. Přepravné účtujeme dle standardního sazebníku České Pošty (Obchodní balík), resp. PPL. Při objednávce nad 3.500 Kč dopravné neúčtujeme.

 

 


Platební podmínky pro české zákazníky

 

Zboží můžete zaplatit v hotovosti (pokud si budete chtít vyzvednout své zboží osobně u nás v kamenné prodejně, Komenského 395, 547 01 Náchod), na dobírku (při převzetí balíku od České pošty nebo spedice PPL), složenkou, nebo na základě zálohové faktury. Uvnitř vašeho balíčku naleznete vždy řádný daňový doklad (fakturu) pro vaši případnou reklamaci.

 


 

Záruční lhůta

 

Na prodávané produkty je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí vámi zakoupeného zboží. Nezapomeňte si prosím uchovat kromě faktury i dodací list. Pokud je zboží v opravně, prodlužuje se vám automaticky o tuto dobu záruční lhůta.

 

Nepřevzetí zboží ze strany odběratele/kupujícího

V případě, že po potvrzení objednávky na dodání zboží, resp. po uzavření smlouvy na dodání zboží a jeho zaslání na adresu odběratele/kupujícího, dojde ze  strany odběratele/kupujícího bezdůvodně k porušení jeho povinnosti převzít zboží a zaplatit kupní cenu, resp. dojde ze strany odběratele/kupujícího bezdůvodně k nepřevzetí zboží odběratelem/kupujícím či jeho bezdůvodnému nevyzvednutí odběratelem/kupujícím, zavazuje se odběratel/kupující uhradit prodávajícímu/dodavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč a smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům na dodání zboží, tedy 150 Kč při zaslání zboží Českou poštou, resp. 110 Kč při zaslání zboží spediční službou PPL, a to vše bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele č. 514007533 / 0300, vedený u ČSOB  do pěti pracovních dní od porušení povinnosti odběratele/kupujícího zboží převzít a zaplatit. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok dodavatele na náhradu vzniklé škody. Veškeré takto vzniklé závazky budou ze strany dodavatele/prodávajícího vymáhány.

 

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

Odběratel/kupující má právo odstoupit od objednávky (kupní smlouvy) kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. zák. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

 

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.).

 

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Zboží zasílejte výhradně na adresu: Komenského 395    547 01  Náchod. Zboží nezasílejte na dobírku!

 

Obchod si vyhrazuje právo v případě vrácení zboží ve výše popsaném případě snížit vrácenou částku o veškeré náklady spojené s vrácením zboží (balné, poštovné, manipulační poplatky). Zpravidla se jedná o 100,-Kč za položku nebo 200,-Kč za kompletní vrácenou objednávku.  Vynaložené náklady spojené s vrácením zboží budou provedeny zápočtem, tedy budou odečteny od ceny zboží. Peníze vám budou zaslány bankovním převodem na vámi uvedený bankovní účet nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání peněz poštovní poukázkou účtujeme navíc 35 Kč za složenku (viz. sazebník České Pošty). Peníze vám budou zaslány nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud smluvní pokuta přesáhne cenu vráceného zboží, je odběratel/kupující povinen tento nedoplatek uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele č.

Objednávky

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Kocarkynachod jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. V okamžiku potvrzení objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Odběratel/kupující a dodavatel prohlašují a výslovně souhlasí s tím, že smlouva na dodání zboží v rozsahu a způsobem stanoveným v objednávce je mezi Odběratelem/kupujícím a dodavatelem uzavřena potvrzením objednávky ze strany odběratele/kupujícího. Odběratel/kupující se zavazuje zaslané zboží na základě potvrzené objednávky, resp. uzavřené kupní smlouvy, převzít a zaplatit kupní cenu.

3. U vybraného zboží můžeme požadovat zaplacení zálohy předem na účet (event. složení zálohy v hotovosti na našem kamenném obchodě). Jedná se hlavně o zboží s dodací lhůtou na objednávkku, které není běžně skladem ani u dovozce a vozí se na přání zákazníka.

4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená odběratelem/kupujícím v registračním formuláři jako dodací adresa.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele/kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetové prodejny kocarkynachod, odběratel/kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o odběrateli/kupujícím a o jeho nákupech.

8. Objednávky přijímáme prostřednictvím e-mailu, telefonicky,  nebo objednávkového formuláře. Jakékoliv informace vám rádi poskytneme na mobilním telefonu + 420 603 550 835 nebo 603 848 928.

 

Dodací lhůta

Dodací lhůta je vždy uvedena u detailu výrobku. Pokud by se ve výjimečných situací měla dodací lhůta změnit, budeme vás informovat e-mailem.

 

Přeprava zboží pro české zákazníky

 

Pro doručení vaší zásilky si můžete vybrat Českou poštu 150 Kč (Obchodní balík) nebo PPL  110 Kč. Prosím nezapomínejte, že spedice zaváží zboží během dne od 8 do cca 18 hod. Pokud v tuto dobu nebýváte doma, nechte si zaslat zásilku do zaměstnání. Přepravné účtujeme dle standardního sazebníku České Pošty (Obchodní balík), resp. spedice General Parcel. Při objednávce nad 3.500 Kč dopravné neúčtujeme. (Vyjma masivního nábytku mimo Prahu, tam je cena dopravného tvořena individuálně dle váhy zboží a vzdálenosti přepravy, je uvedeno v popisu konkrétního produktu.)

Po předchozí domluvě je možné sjednat montáž a dopravu po Praze a okolí.

 

Přeprava zboží pro slovenské zákazníky

Doručení zboží na Slovensko probíhá prostřednictvím spedice General Parcel, resp. TEN EXPRES. Prosím nezapomínejte, že spedice zaváží zboží během dne od 8 do cca 18 hod. Pokud v tuto dobu nebýváte doma, nechte si zaslat zásilku do zaměstnání. Cena 1 zásilky do 50 kg je 250 Kč. Upřesnění počtu balíků dle vaší objednávky vám přijde nejpozději do 24 hod. po vaší objednávce na e-mail nebo vám ji sdělíme předem na základě vaší e-mailové poptávky.Pokud platíte bankovním převodem počkejte proto prosím na informaci od našeho pracovníka.

 

Platební podmínky pro české zákazníky

 

Zboží můžete zaplatit v hotovosti (pokud si budete chtít vyzvednout své zboží osobně u nás v kamenné prodejně,Komenského 395, Náchod), na dobírku (při převzetí balíku od České pošty nebo PPL), složenkou, nebo na základě zálohové faktury. Uvnitř vašeho balíčku naleznete vždy řádný daňový doklad (fakturu) pro vaši případnou reklamaci.

 


Záruční lhůta

 

Na prodávané produkty je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta 2 roky. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí vámi zakoupeného zboží. Nezapomeňte si prosím uchovat kromě faktury i dodací list. Pokud je zboží v opravně, prodlužuje se vám automaticky o tuto dobu záruční lhůta.

 

Nepřevzetí zboží ze strany odběratele/kupujícího

V případě, že po potvrzení objednávky na dodání zboží, resp. po uzavření smlouvy na dodání zboží a jeho zaslání na adresu odběratele/kupujícího, dojde ze  strany odběratele/kupujícího bezdůvodně k porušení jeho povinnosti převzít zboží a zaplatit kupní cenu, resp. dojde ze strany odběratele/kupujícího bezdůvodně k nepřevzetí zboží odběratelem/kupujícím či jeho bezdůvodnému nevyzvednutí odběratelem/kupujícím, zavazuje se odběratel/kupující uhradit prodávajícímu/dodavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč a smluvní pokutu ve výši odpovídající nákladům na dodání zboží, tedy 150 Kč při zaslání zboží Českou poštou, resp. 110 Kč při zaslání zboží PPL, a to vše bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele č. 514007533/0300 do pěti pracovních dní od porušení povinnosti odběratele/kupujícího zboží převzít a zaplatit. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok dodavatele na náhradu vzniklé škody. Veškeré takto vzniklé závazky budou ze strany dodavatele/prodávajícího vymáhány.

 

Odstoupení od kupní smlouvy za strany kupujícího (vrácení zboží)

Odběratel/kupující má právo odstoupit od objednávky (kupní smlouvy) kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. zák. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

 

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.).

 

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Zboží zasílejte výhradně na adresu: Komenského 395,   547 01 Náchod. Zboží nezasílejte na dobírku!

 

Obchod eshopbaby.cz si vyhrazuje právo v případě vrácení zboží ve výše popsaném případě snížit vrácenou částku o veškeré náklady spojené s vrácením zboží (balné, poštovné, manipulační poplatky). Zpravidla se jedná o 100,-Kč za položku nebo 200,-Kč za kompletní vrácenou objednávku.  Vynaložené náklady spojené s vrácením zboží budou provedeny zápočtem, tedy budou odečteny od ceny zboží. Peníze vám budou zaslány bankovním převodem na vámi uvedený bankovní účet nebo poštovní poukázkou. V případě zaslání peněz poštovní poukázkou účtujeme navíc 35 Kč za složenku (viz. sazebník České Pošty). Peníze vám budou zaslány nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Pokud smluvní pokuta přesáhne cenu vráceného zboží, je odběratel/kupující povinen tento nedoplatek uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele č. 514007533/0300 do pěti pracovních dnů od výzvy našeho pracovníka. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok dodavatele na náhradu vzniklé škody. Veškeré takto vzniklé závazky budou ze strany dodavatele/prodávajícího vymáhány.

 

 

Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Prodávající odpovídá odběrateli/kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí odběratelem/kupujícím ve shodě s kupní smlouvu, zejména že je bez vad.

 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má odběratel/kupující nárok na zjednání nápravy.

 

Takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou – není-li takový postup možný, může odběratel/kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud odběratel/kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

V případě, že odběratel/kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky odběratele/kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

 

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí (nedodává) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Reklamace

 

Pokud zjistíte, že vám bylo omylem zasláno jiné zboží než jste si objednali, kontaktujte nás prosím neprodleně na tel. 603 550 835, 603 848 928  nebo e-mailem na viktor.rykr@tiscali.cz Budeme se snažit tento problém co nejrychleji bezplatně vyřešit.

 

Pokud zjistíte závadu na výrobku, ať již ihned po převzetí nebo během záruční lhůty informujte nás prosím nejdříve o této skutečnosti e-mailem na viktor.rykr@tiscali.cz. Následně je potřeba zaslat zboží na své náklady spolu s fakturou, záručním listem (pokud byl dodán společně s výrobkem) a popisem závady zpět na adresu: Komenského 395     547 01   Náchod. Do 30 dnů vás budeme informovat o rozhodnutí výrobce o způsobu náhrady škody.

 

Pokud bude závada opravitelná, má výrobce právo na opravu zboží.

 

Pokud závada opravitelná nebude, máte možnost: 1) Nárokovat nové identické zboží. 2) Odstoupit od smlouvy a v tom případě vám vrátíme vaše peníze zpět. 3) Můžete si, ale také samozřejmě u nás za tyto peníze nakoupit zboží jiné.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout v následujících případech:

Zboží bylo poškozeno při přepravě ( v případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí ).

Pokud dojde k porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou. Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci.

Zboží bylo poškozeno živly.

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Zboží bylo poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN .

 

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu  Viktor  Rykr prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

Rozpor s kupní smlouvou podle § 616 občanského zákoníku

Prodávající odpovídá odběrateli/kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí odběratelem/kupujícím ve shodě s kupní smlouvu, zejména že je bez vad.

 

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má odběratel/kupující nárok na zjednání nápravy.

 

Takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou – není-li takový postup možný, může odběratel/kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud odběratel/kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

V případě, že odběratel/kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky odběratele/kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

 

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: Zboží se již nevyrábí (nedodává) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Reklamace

 

Pokud zjistíte, že vám bylo omylem zasláno jiné zboží než jste si objednali, kontaktujte nás prosím neprodleně na tel. 603 550 835. Budeme se snažit tento problém co nejrychleji bezplatně vyřešit.

 

Pokud zjistíte závadu na výrobku, ať již ihned po převzetí nebo během záruční lhůty informujte nás prosím nejdříve o této skutečnosti e-mailem na info@eshopbaby.cz. Následně je potřeba zaslat zboží na své náklady spolu s fakturou, záručním listem (pokud byl dodán společně s výrobkem) a popisem závady zpět na adresu: Komenského 395   547 01 Náchod  . Do 30 dnů vás budeme informovat o rozhodnutí výrobce o způsobu náhrady škody.

 

Pokud bude závada opravitelná, má výrobce právo na opravu zboží.

 

Pokud závada opravitelná nebude, máte možnost: 1) Nárokovat nové identické zboží. 2) Odstoupit od smlouvy a v tom případě vám vrátíme vaše peníze zpět. 3) Můžete si, ale také samozřejmě u nás za tyto peníze nakoupit zboží jiné.

 

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout v následujících případech:

Zboží bylo poškozeno při přepravě ( v případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí ).

Pokud dojde k porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou. Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze.

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci.

Zboží bylo poškozeno živly.

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

Zboží bylo poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN .

 

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu Viktor Rykr prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.